انتخاب زبان
  نام كاربری:
      
  رمز عبور:
      
هنوز در سایت عضو نشده‌اید؟

يکی از ويژگی ها و شاخص های مديريت موفق شهری در جوامع پيشرفته ، منظم و قانونمند ، آگاهی ، شناخت و بينش نسبت به حوزه خدمات و نيازمنديهای جامعه در سطوح مختلف و بخشهای گوناگون و طبقه بندی و مديريت نيازها با استفاده و بهره گيری از آخرين متدها و الگوهای سخت افزاری و نرم افزاری و تکنولوژی نوين دنيای پيشرفته است که البته به موازات آن آگاهی و شناخت از نيازمنديها استفاده از بهترين و کم هزينه ترين ابزارهای مفيد و موثر و قابل دسترس و سهل الوصول جهت پاسخگويی و رفع نيازهاو ارائه خدماتی در خور شأن و منزلت جامعه بشری مکمل و متضمن ارائه خدمات هدفمند ، تعريف شده و موفق می باشد .

با توجه به مطالعات و بررسی وسيع توسط همکاران و کارشناسان علوم اجتماعی و تجارت پيرامون نيازمنديهای جامعه و با علم به وجود بوروکراسی گسترده و عميق در نهادها و سازمانها و ادارات دولتی و غيردولتی و طبيعتاً نياز به انرژی مضاعف و آشنايی و تسلط بر ضوابط و آئين نامه و قوانين و مقررات جاری کشور اهتمام به تاسيس موسسه با موضوع و محور فعاليت ثبت انواع شركتها و موسسات غيرتجاري و در صورت لزوم و نياز به مجوزات ثبت موضوع فعاليت شركت ، طي مراحل و تشريفات اداري اخذ مجوزات ثبت از مراجع قانوني و دستگاهها و سازمانهاي ذيربط به وكالت از متقاضي نموده ايم . و البته از ديگر خدمات اين شركت مشاوره و واگذاري انواع مجوزات قابل نقل و انتقال قانوني و ثبت صورتجلسات تغييرات شركتها و موسسات مي باشد .
موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه موسسه حقوقي تدبيرسازان معين :

ارائه كليه خدمات حقوقي ، مشاوره حقوقي ، مشاوره ملكي و خانوادگي ، انجام وكالت در مراجع قضايي و دولتي و انجام امور داوري و عقد قراردادهاي پيماني و مشاركتي و كميسيونري و حق العمل كاري براي اشخاص حقيقي و حقوقي ، شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي ، اخذ وام از بانكها و موسسات مالي و اعتباري ، برپايي نمايشگاههاي داخلي و خارجي ، شركت در مزايدات دولتي و خصوصي و تامين نيروي انساني مورد نياز شركت